Rejestracja urodzenia

Formularze do pobrania

Nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty można złożyć przez skrzynkę ePUAP do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms

Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

W przypadku gdy rodzice dziecka są małżeństwem
• Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka,
• Akt małżeństwa – jeżeli związek małżeński zawierany był poza gminą Gorzyce*,
* Zgodnie z nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego nie ma obowiązku przedstawiania odpisów aktów, gdyż USC pozyskuje je we własnym zakresie. Powyższe może jednak uniemożliwić dokonanie rejestracji dziecka w dniu zgłoszenia urodzenia, a tym samym spowoduje konieczność ponownego przybycia do USC.

Cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński poza granicami Polski, przy rejestracji dziecka przedstawiają oryginalny odpis aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Bez względu na stan cywilny rodziców będących cudzoziemcami, aby akt urodzenia dziecka zawierał wszystkie wymagane dane, niezbędne jest okazanie aktów urodzenia rodziców wraz z tłumaczeniem. Niekompletny akt może być uzupełniony w przyszłości, jednak wiąże się to z opłatą skarbową w wysokości 39 PLN.

W przypadku gdy matka dziecka jest panną:
1. Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dowód osobisty lub paszport matki dziecka,
2. Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dowód osobisty lub paszport ojca dziecka,
3. Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców dziecka,
4. W pozostałych przypadkach – dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika**,
**Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imię (imiona) dziecka, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia.

W przypadku gdy matka dziecka jest po rozwodzie
1. Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dokument tożsamości matki dziecka oraz opcjonalnie odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie*
*Zgodnie z nową ustawą o Prawie o aktach stanu cywilnego nie ma obowiązku przedstawiania odpisów aktów, gdyż USC pozyskuje je we własnym zakresie. Powyższe może jednak uniemożliwić dokonanie rejestracji dziecka w dniu zgłoszenia urodzenia, a tym samym spowoduje konieczność ponownego przybycia do USC.
2. Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dokument tożsamości ojca dziecka
3. Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa*** – dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka
*** Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł Sporządzenie aktu urodzenia dziecka są wolne od opłaty skarbowej.
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

• Zgłoszenia urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
• Zgłoszenia urodzenia dziecka martwego należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia katy martwego urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  •  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.)
Inne informacje