Odpis aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, ponieważ przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego).

Skrzynka ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms

 

Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport),
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu (w przypadku ubiegania się o dokument przez osobę, która posiada interes prawny),
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny),
 • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
22 zł za wydanie odpisu skróconego
22 zł za wydanie odpisu skróconego wielojęzycznego
33 zł za wydanie odpisu zupełnego
17  zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony wielojęzyczny) albo decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gorzycach) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Podkarpackiego  za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2020.332 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020.1173 j.t.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019.860 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.194 j.t. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330)
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U.2004.166.1735)
Inne informacje
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.