Zmiana imion i nazwisk

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć:
– inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć:
– inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. Decyzję wnoszący odbiera osobiście w uzgodnionym uprzednio terminie.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
37 zł Za wydanie decyzji dot. zmiany nazwiska i/lub imienia

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego nie później niż jeden miesiąc.
Wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska można złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzycach przy ul. Sandomierskiej 75, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty.
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Miejsce złożenia dokumentów

Pocztą:
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Osobiście:
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania decyzji, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2020.707 j.t.).

Inne informacje

Nie dotyczy