Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną

Formularze do pobrania

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną

Złóż wniosek przez Internet

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl

Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Formularz złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wzór formularza przeznaczony jest do wypełnienia komputerowego i umożliwia jego zapis do pliku PDF.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, który wydał dowód. Zawiadomienie składa się w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego organ gminy wydaje na żądanie i wysyła pocztą na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie i ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Organ gminy unieważnia dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony z dniem otrzymania zgłoszenia.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Nie dotycz

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
Inne informacje

W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Dokonując zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego należy dokument ten przekazać pocztą lub osobiście.

Jeżeli dowód osobisty został utracony – zgłoś to w banku nawet jeżeli nie masz konta bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych znajdują się na stronie: