Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl

Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Osoba, której została skradziona tożsamość, zgłasza ten fakt osobiście w organie dowolnej gminy, w celu unieważnienia dowodu osobistego. Do formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można załączyć dokument uprawdopodobniający zdarzenie.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych powoduje unieważnienie dowodu osobistego.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Gminy w Gorzycach
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
Inne informacje

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.

Organem uprawnionym do prowadzenia dochodzeń jest Policja.

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłoś w banku nawet jeżeli nie masz konta bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych znajdują się na stronie: