Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet
Zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego. Wypełniony formularz zgłoszenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. W przypadku zgłoszenia dotyczącego dokumentu dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz należy wysłać do wystawcy dokumentu.
Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa posiadacza dowodu osobistego, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów wydaje się na żądanie. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zawieszenia certyfikatów nie zostanie cofnięte nastąpi unieważnienie certyfikatów oraz dowodu osobistego.

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Osobiście w dowolnym urzędzie na terenie RP

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1831)
Inne informacje