Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy lub konsulat.

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej.

Jednostki konsularne wydają zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i niezwłocznie zawiadamiają wystawcę dokumentu w celu jego unieważnienia.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomioerska75
39-432 Gorzyce

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 15 8362075 wew. 19

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Referat Spraw Obywatelskich
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
Inne informacje

W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która odnalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dowód osobisty został utracony – zgłoś to w banku nawet jeżeli nie masz konta bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych znajdują się na stronie: