Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych zawierające pełny lub w określonym zakresie odpis danych osobowych Wnioskodawcy

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany. Wystarczy, aby zawierał:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, gdyż daje to pewność właściwej identyfikacji Pytającego w rejestrze i umożliwia wydanie zaświadczenia bez uprzedniego wzywania o dodatkowe dane;
 • adres Wnioskodawcy;
 • zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji).
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl

Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
 • podanie/wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa

17,00 zł – za wydanie zaświadczenia
17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Uwaga:
nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
 • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego –  zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje