Wymiana dowodu osobistego

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (593 KB, PDF)

 1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie całego kraju.
 4. Podczas składania wniosku w urzędzie, należy okazać ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
 5. W terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – odbierz dowód osobisty. Status wniosku można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl.
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 Ustawy o dowodach osobistych.. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl.
 3. Na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Gminy w Gorzycach lub dowolny urząd gminy na terenie RP

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Tel. 15 862075 wew. 19

Uwagi

Zasady składania wniosku:

 1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gorzyce lub w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
 4. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o dowód osobisty nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 6. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu może okazać inny dokument zawierający fotografię.
 7. Tożsamość osoby, która nabyła obywatelstwo polskie jest potwierdzana na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby za pośrednictwem stacji mobilnej obsługiwanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tarnobrzegu nr telefonu 15 81 81 234, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 9. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:
  a.  która nie ukończyła 12. roku życia,
  b.  od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy)
  c.  od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 10. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie musi spełniać wymogów określonych w art. 29 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych (tj. naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), w przypadku osoby:
  a. która nie ukończyła 5. roku życia,
  b. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  c. której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.
 11. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w nakryciu głowy, jeśli osoba ta:
  a.  przedstawi zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP,
  b.  uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 12. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli osoba ta przedłoży:
  a. orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
  b. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

Zasady odbioru dowodu:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi dziecko, które:
  a.  nie ukończyło 5. roku życia;
  b.  ukończyło 5. rok życia i nie ukończyło 12. roku życia, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.
  Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, dla której wydano nowy dowód osobisty.
 4. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego dokument był wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
 5. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego.
 6. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.
Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje