Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl

Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa

5,00 zł – za każdą pełną lub rozpoczętą stronę
17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Uwaga:
nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
 • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłaty administracyjne

31,00 zł – opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Opłatę tą należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
 • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Uwagi

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz.319)
Inne informacje

Organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi, znajdującą się w jego posiadaniu.