Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl

Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Na stronie nie ma dedykowanego formularza do tej procedury. Najlepiej zatem wystąpić poprzez pismo ogólne i załączyć wypełniony wniosek.

Złóż wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – pismo ogólne.

Wymagane dokumenty
 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Uwaga:
nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
 • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

31,00 zł – opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Uwagi

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz.319)
Inne informacje

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dowodu lub dane dotyczące jednej osoby.