Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
 • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.
Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Młodszy referent do spraw Czystego powietrza
Nr telefonu: (15) 836- 20-75

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554)
Inne informacje

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych.
Wymienione w deklaracji klasy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,
 • klasa od 3 do 5
 • ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne,
 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację-formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych –w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania –przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

Deklarację formularz B wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych

Na zgłoszenie źródła ciepła które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma aż 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2022 r., natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.