Raport o stanie gminy Gorzyce

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk programów i strategii, uchwał rady gminy i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos, w debacie głos mogą zabrać również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami –
w przypadku gminy Gorzyce liczba podpisów powinna liczyć co najmniej 20. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały
o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Na podstawie: ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z póź. zm.