Gminne programy

Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Ich przygotowanie, poprawa jakości wymaga różnych przedsięwzięć, realizowanych na podstawie programów gminnych. Programy gminne uchwalane są przez radę gminy.

Gminny program rewitalizacji gminy Gorzyce

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce (GPR) stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

Raport z ewaluacji ex-post dokumentu pn. Gminny program rewitalizacji gminy Gorzyce
Sprawozdania monitoringowe z realizacji Gminnego programu rewitalizacji gminy Gorzyce

Roczny program współpracy gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie
z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1).

Program określa główne cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres i sposób realizacji programu, wysokość funduszy przewidzianych na realizację programu, sposób oceny oraz zasadach przebiegu konsultacji.

Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Działania te prowadzone są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez wójta gminy przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (dokument obowiązujący)