Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 21.04.2023 roku do 12.05.2023 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 3385/4 o pow. 0,0885 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 3385/4 o pow. 0,0885 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: dr – 0,0885 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00037348/0
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka regularna zbliżona do prostokąta. Działka wydzielona z drogi gruntowej. Działka położona w sąsiedztwie terenów eksploatacji surowca. Od strony północno-wschodniej przylega do zbiornika wodnego, do terenów przeznaczonych pod eksploatację surowców, a od strony południowej do terenów przeznaczonych pod eksploatację surowców. Dojazd do nieruchomości działką nr ewid. 3385/3 obręb Orliska. Nieruchomość nie uzbrojona.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 3385/4 obręb Orliska zgodnie z Uchwałą nr XLVII/315/22 Rady Gminy Gorzyce
  z dnia 28.04.2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce oznaczona jest symbolem 3PG z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację złóż naturalnych.
 6. Cena: 21.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska

II. Nieruchomość nr ewid. 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,1835 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa napowietrzna sieć energetyczna, na działce znajduje się słup elektryczny a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/10 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena 27.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

III. Nieruchomość nr ewid. 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,2013 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny, sieć energetyczna napowietrzna. Na działce znajduje się słup elektryczny, a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowe. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena: 30.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

IV. Nieruchomość nr ewid. 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,0973 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka, a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7 oraz 234/8 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami ewid. 232, 234/5 oraz 233. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/6 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/6 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 39.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

V. Nieruchomość nr ewid. 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1247 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233, 232 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone są pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/6, 234/8, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 232, 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/7 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/7 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VI. Nieruchomość nr ewid. 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1250 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną działki o nr ewid. 234/6, 234/7, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 234/5.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/8 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/8 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VII. Nieruchomość nr ewid. 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1258 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233, 234/5, 232 W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/8, 234/12, 234/14 i 234/15 oraz pod drogę gminne oznaczone numerami ewid. 234/5 oraz 232.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/11 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/11 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 52.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt dwa tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VIII. Nieruchomość nr ewid. 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1038 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/11, 234/8, 234/14 oraz 234/15 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/12 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/12 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 42.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

IX. Nieruchomość nr ewid. 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1013 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/9, 234/16 5 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/13 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/13 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 41.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawka
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

X. Nieruchomość nr ewid. 1755/2 o pow. 0,0144 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1755/2 o pow. 0,0144 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: RIIIa – 0,0144 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00006753/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1755/2 obręb Gorzyce zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach oznaczona jest symbolem 7MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 6. Cena: 3.500,00 zł netto – (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa z dniem 02 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (498 KB PDF, 107 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 21 kwietnia 11:18, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print