Wójt Gminy Gorzyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Wójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm,) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LVIII/387/23 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej

ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej wg poniższego wykazu:

I. Działka nr ewid. 1743/636 obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki -1743/636
 2. Obręb – Gorzyce
 3. Powierzchnia wydzierżawiana – 9,8633 ha
 4. Klaso-użytek wydzierżawianej działki – PsIV-9,7652 ha, PsVI-0,0981 ha
 5. Nr KW – TB1T/00035354/1
 6. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, wykorzystywana jako łąka, częściowo pokryta zadrzewieniami i drzewami. Działka powstała z podziału działki nr ewid. 1743/625 obręb Gorzyce. Dojazd do działki z ul. Przybyłów działką nr ewid. 1743/637 obręb Gorzyce
 7. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Plan zagospodarowania – działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 roku działka nr ewid. 1743/636 oznaczona jest symbolem 25R oraz 1ES z przeznaczeniem pod tereny roli oraz obszar, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, wraz ze strefą ochroną
  3) Decyzja o warunkach zabudowy – teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 8. Cena wywoławcza: 118.359,60 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 60/100 gr netto). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 9. Wysokość wadium: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100 gr)
 10. Termin płatności: do 15 września każdego roku w czasie trwania umowy
 11. Aktualizacja opłat: Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji począwszy od roku 2024 nie częściej niż jeden raz w roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku kalendarzowego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług za poprzedni rok kalendarzowy.
 12. Tryb dzierżawy: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LVIII/387/23 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej
 13. Obciążenia: działka bez obciążeń. Wpisy w dziale III KW TB1T/00035354/1 nie dotyczą działki 1743/636 obręb Gorzyce
 14. Czas trwania umowy – 29 lat
 15. Zobowiązania: Wyrażenie zgody przez Gminę Gorzyce na realizację zadania przez PGE na części działki 1743/625 obręb Gorzyce (obecnie działka 1743/636) „Budowa wyjść liniowych 15 kV z rozdzielni stacji 110/15 kV Gorzyce do linii Rozwadów – Gorzyce i Olendry-Trześń” na podstawie udzielonej umowy użyczenia nr 4/2020/A-1

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działki 1743/636 obręb Gorzyce odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz przedłożą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, okażą dowód osobisty (osoby fizyczne), przedłożą aktualny odpis z KRS albo wydruk aktualnej informacji z rejestru przedsiębiorców KRS zaopatrzoną w datę nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem przetargu, zaś w przypadku co do oferentów będących osobami fizycznymi składającymi ofertę w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaopatrzone w datę nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem przetargu, a także przedłożą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
  (załącznik nr 1), oświadczenie że nie zalega z żadnymi opłatami i zobowiązaniami wobec Gminy Gorzyce na dzień przetargu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy (załącznik nr 3)
 4. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 6. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 23 maja 2023 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 7. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości objętej przetargiem na dzierżawę.
 8. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości.
 10. Ceną wydzierżawienia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 15. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
 16. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 36/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości pod budowę farmy fotowoltaicznej (305 KB PDF, 85 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (220 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Gorzyce (227 KB PDF, 34 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz projektem umowy (226 KB PDF, 35 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (181 KB PDF, 15 KB DOCX)
– Załącznik nr 5 – RODO (258 KB PDF, 18 KB DOCX)
– Projekt umowy (583 KB PDF, 163 KB DOCX)
– Informacja o wyniku przetargu (69 KB PDF, 117 KB DOCX)

Opublikowany przez Opublikowano: 25 kwietnia 14:30, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print