Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r. (data wpływu: 4 stycznia 2023 r.), znak: W/23/0002 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Katarzynę Październ

ostała wydana decyzja z dnia 31 stycznia 2023 r. znak: N-I.7536.2.2023

w sprawie zezwolenia na wejście w teren cudzych nieruchomości, znajdujących się:

  • w powiecie tarnobrzeskim, gmina Gorzyce, obręb Trześń, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr nr: 743, o pow. 0,6387 ha, brak KW, 839, o pow. 0,8053 ha, obj. KW nr TB1T/00033048/9, 587, o pow. 0,2744 ha, 588/1 o pow. 0,5687 ha, obj. KW nr TB1T/00023047/9,
  • w powiecie stalowowolskim, gmina Zaleszany, obręb Kępie Zaleszańskie, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 767, o pow. 0,5691 ha, obj. KW nr TB1T/00027885/3, w celu wykonania badań geologicznych, wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej oraz przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów-Sandomierz”.

Zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu inwestor po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 w związku z art. 19a i 19b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 3 lutego 2023 r., w którym nastąpiło obwieszczenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17 867-13-42 lub 17 867-13-48.

Załącznik:
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji N-I.7536.2.2023 (16 KB, DOCX)

Opublikowany przez Opublikowano: 3 lutego 13:21, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print