Wójt Gminy Gorzyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność Gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość nr ewid. 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,1835 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa napowietrzna sieć energetyczna, na działce znajduje się słup elektryczny a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/10 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł netto – do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100 gr)
 8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy
 9. Obciążenia: nieruchomość bez obciążeń
 10. Zobowiązania: Dla działki nr ewid. 1997/8 obręb Wrzawy wyrażono zgodę na kanalizację kablową i ułożenie kabla światłowodowego doziemnego w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp z o.o.

II. Nieruchomość nr ewid. 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,2013 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny, sieć energetyczna napowietrzna. Na działce znajduje się słup elektryczny, a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowe. Teren działki częściowo obniżony
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza: 28.000,00 zł netto – do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100 gr)
 8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy
 9. Obciążenia: nieruchomość bez obciążeń
 10. Zobowiązania: Dla działki 1997/11 obręb Wrzawy wyrażono zgodę na podbudowę słupową dla telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z projektowanym kablem światłowodowym w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp z o.o.

III. Nieruchomość nr ewid. 1997/16 o pow. 0,1234 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/16 o pow. 0,1234 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,1234 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/16 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza: 20.000,00 zł netto – do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100 gr)
 8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy
 9. Obciążenia: nieruchomość bez obciążeń
 10. Zobowiązania: nieruchomość bez zobowiązań

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04 lutego 2022 roku
 2. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 4. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 5. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
 6. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 3)
 7. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 9. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 21 czerwca 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 10. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 11. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 12. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 13. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 14. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 16. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 17. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 18. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
 19. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 20. Niniejsze ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl

Załączniki:
– Zarządzenie 63/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 maja 2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy (362 KB PDF, 85 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (171 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (172 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (218 KB PDF, 33 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (625 KB PDF, 14 KB DOCX)
– Załącznik nr 5 – RODO (259 KB PDF, 18 KB DOCX)
– Informacja o wyniku przetargu (75 KB PDF, 118 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 23 maja 10:49, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print