Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
1)  zapewnienie:
a) opieki i wychowania,
b) pomocy w nauce,
c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć
sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Zadanie nr 2:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:
–  prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w  tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
–  prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

15 000,00 Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”
Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

Gorzyce, dnia 09.03.2022 r.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 9 marca 14:50, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print