LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

  NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW e-mail

KRYTERIA

DOSTĘPU

RODZINNE
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Porady pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców zastępczych 39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

15 811 22 21 – Świadczenia rodzinne

15 811 27 17 – Pomoc Społeczna

513 011 285

503 979 355

pon. – pt. 7.30 – 15.30 gopsgrebow@gmail.com

www.gopsgrebow.pl

Mieszkańcy Gminy Grębów
PSYCHOLOGICZNE
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka 39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

od 10 czerwca 2024 r. zmiana siedziby poradni:

ul. Reja 7

39-460 Nowa Dęba

15 846 28 45 pon. – pt.

7.30 – 15.30

www.pppnd.naszaporadnia.com

sekretariat@pppnd.naszaporadnia.com

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego
4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim Pomoc osobom w  trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków. 39 – 450 Baranów Sandomierski,

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10 pon. 15.00 – 16.00

piątek 8.00 – 9.00

ops@baranowsandomierski.pl Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
5. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie – Centrum Zdrowia Psychicznego Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 39 – 460 Nowa Dęba,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) – tel. 888 289 431

15 846 05 13

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8.00 – 18.00. czp@zoznowadeba.pl

pzk@zoznowadeba.pl

Dla ludności zamieszkałej na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega.
6. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia a lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia 800 70 2222 – bezpłatna infolinia 24  godz. przez 7 dni w tygodniu

Istnieje także możliwość skorzystania ze spotkań onlone

www.centrumwsparcia.pl

porady@centrumwsparcia.pl

Pomoc dla osób dorosłych znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.
PEDAGOGICZNE
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży 39 – 460 Nowa Dęba,

ul. Jana Pawła II 4

od 10 czerwca 2024 r. zmiana siedziby poradni:

ul. Reja 7

39-460 Nowa Dęba

15 846 28 45 pon. – pt.

7.30 – 15.30

www.pppnd.naszaporadnia.com

sekretariat@pppnd.naszaporadnia.com

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego
POMOC SPOŁECZNA
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Socjalne dla osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków  pieczy i opieki zastępczej 39 – 400 Tarnobrzeg,

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40,

wew. 103 i 101

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
9. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 1) 39 – 410 Grębów,

ul. Rynek 7

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

1) 15 811 27 17

2) 15 836 23 25

3) 15 811 80 10

4) 15 846 34 94,

15 846 34 93

1) pon. – pt.
7.30 – 15.30

2) pon. – pt.
7.30 – 15.30

3)  pon. – pt.
7.30 – 15.30

4) pon. – pt.
7.00 – 15.00

1)  gopsgrebow@gmail.com

2) gopsgorzyce@gmail.com

3) ops@baranowsandomierski.pl

4)  mgops@nowadeba.pl

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie – Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie Terapia Uzależnień 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A

15 846 05 15

604 290 009- rejestracja

pon. – 8.35 – 14.35

psychoterapeuci

pon. – 12.35 – 13.00

lekarz psychiatra

wt. – 17.00 – 21.00

śr. – 18.30 – 19.30

sob. – 7.00 – 15.00 (z pominięciem drugich sobót miesiąca)

www.zoznowadeba.pl Z porad mogą korzystać:

– osoby zagrożone uzależnieniem

– uzależnieni

– członkowie ich rodzin

– bez skierowań i rejonizacji

11. Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” Oferowana pomoc:
– dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
– prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.
39 – 432 Gorzyce

ul. 11 Listopada 12/321

721 346 323

795 416 937

poniedziałek, wtorek, piątek

w godz. 16.00 – 18.00

punkt.gorzyce@o2.pl Pomoc osobom, które zmagają się z problemem uzależnia od alkoholu oraz ich rodzinom.
12. Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 39 – 460 Nowa Dęba,

ul. Jana Pawła II 4

692 728 771,

666 047 767

Dyżury w każdy wtorek w godz. 11.00 – 12.00 ewita0@op.pl Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
13. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Uzależnień w Skopaniu Porady i pomoc w sprawach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu,

39 – 451 Skopanie Kardynała Wyszyńskiego 7

601 978 875 Dyżury w każdy czwartek w godz. 16.00 – 17.00 Pomoc osobom, które zmagają się z problemem uzależnień.
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
14. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

1) Grębów

2)  Gorzyce

3) Baranów Sandomierski

4) Nowa Dęba

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje
w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI3. Realizacja procedury postępowania „Niebieska Karta”.4. Wsparcie  oraz poradnictwo  dla  rodzin uwikłanych w przemoc informacja  o najbliższych instytucjach  udzielających pomocy.

5. Sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, niebieskie karty.

6. Poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

1) 15 811 22 21

513 011 285

503 979 355

2) 15 836 23 25

3) 15 811 80 10

4) 15 846 34 94,

15 846 34 93

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

3)  pon. – pt.

7.30 – 15.30

4) pon. – pt.

7.00– 15.00

www.gopsgrebow.pl

1)  gopsgrebow@gmail.com

2)  gopsgorzyce@gmail.com

3) ops@baranowsandomierski.pl

4)  mgops@nowadeba.pl

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
16. Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzycach (SOW)
W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

 • psychologicznej;
 • prawnej;
 • pedagogicznej;
 • terapeutycznej;
 • socjalnej.
39 – 432 Gorzyce

ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy:

15 836 28 69
wew. 110

całodobowo www.sowgorzyce.pl

sowgorzyce@onet.eu

Pomoc w SOW jest bezpłatna, anonimowa, całodobowa (hostelowa).

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

17. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych. Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia
800 12 00 02 czynna przez całą dobę.
całodobowo www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.
INTERWENCJA KRYZYSOWA
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu
Osoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych. 39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40
wew. 104
pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
19. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w znalezieniu pracy oraz pracodawców w pozyskiwaniu pracowników 39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

15 823 00 30 pon. – pt.

7.30 – 15.30

www.tarnobrzeg.praca.gov.pl/

rzta@praca.gov.pl

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem
20. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia Aby uzyskać informacje o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

19 524
(z Polski)

Infolinia płatna. W niektórych połączeniach z telefonów komórkowych wymagane jest dodanie numeru kierunkowego. Właściwy numer będzie:

22 19524

+48 22 19524 (z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

– poszukujący pracy

– pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
21. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy) W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne. 35 – 959 Rzeszów,

ul. Fredry 4

pok. 58, IV piętro

796 600 429

17 86 20m 122

Pon. 8.00 –  15.00

Wt. 13.00 – 20.00

Śr. 8.00 –  15.00

Czw.  8.00 – 15.00

Pt. 8.00 –  15.00

Sob. 8.00 –  13.00

porso@poczta.onet.pl

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE
22. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ochrona praw konsumenckich Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 – 400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4

pok. nr 18

15 822 39 22
wew. 208
czwartek

8.00 – 12.00

powiat@tarnobrzeski.pl Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.
23. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 100-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

801 440 220

222 66 76 76

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. –  pt.

08.00 – 18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

 PRAWA PACJENTA

24. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

Telefoniczna informacja Pacjenta:

800 190 590

czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00

wt. – pt.

8.00 – 15.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
25. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
– prawa pacjenta
– leczenie w kraju i poza granicami
– kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02 – 528 Warszawa

Telefoniczna informacja Pacjenta:

800 190 590

pn. –  pt.

8.00-  16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

kancelariaelektroniczna@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
26. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw osób niepełnosprawnych SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

pn. – pt.

8.00 – 17.00

Osobiste przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie MRiPS wejście od ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Warszawa

godziny przyjęć

pn. – pt.

8.30 – 15.30

www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
27. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon  zaufania Ochrona praw dziecka Biuro RPD

ul. Chocimska 6

00-791 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn. – pt.

godz. 8.15 – 16.15

800 12 12 12

Bezpłatna infolinia

Dziecięcy Telefo Zaufania, całodobowy, 7 dni w tygodniu.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

pn. –  pt.

godz. 8.15 – 16.15

www.brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych.Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
28. Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówkach ZUS.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

Centrum Kontaktu Klientów ZUS

22 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00  – 18.00

https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

PRAWO PRACY
29. Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy. Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

dla  tel. stacjonarnych

459 599 000

dla tel. kom.

22 391 83 60

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

pn. – pt.

9.00 – 15.00

www.bip.pip.gov.pl

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE
30. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Warszawska 5

43 – 300 Bielsko-Biała

801 055 055

z tel. stacjonarnych

22 330 03 30

z tel. komórkowych.

+ 48 22 33 00 330

z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn. –  pt.

8.00 – 18.00

www.kis.gov.pl

kancelaria.kis@mf.gov.pl

Z porad może  skorzystać każdy podatnik
DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
31. Rzecznik Finansowy Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach
z podmiotami rynku finansowego
Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A
00 – 695 Warszawa

Porady ekspertów:

22 333 73 25

– sprawy bankowo-kapitałowe:

22 333 73 28

– sprawy ubezpieczeniowe

Telefon ogólny:

22 333 73 26

Informacje o statusie sprawy oraz recepcja: 22 333 73 26

lub
22 333 73 27

Porady ekspertów udzielane są telefonicznie:
pn. – pt.
08.00 – 16.00

pn. – pt.
08.00 – 16.00

Informacje dot. statusu wniosku udzielane są telefonicznie w godz.

10.00 – 14.00

Porady e-mail:

porady@rf.gov.pl
Okres oczekiwania na odpowiedź na poradę e-mail zależy od złożoności sprawy.

www.rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
INNE
32. WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

pon.

10.00 – 18.00

wt. –  pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO
W 2024 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  PROWADZĄCY ADRESY DYŻURÓW DNI i GODZINY SPECJALIZACJI (nie określono) lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich DANE KONTAKTOWE WWW
Radcowie Prawni/Adwokaci Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3,
I piętro, pok. 105.
poniedziałek

w godz. 11.30 – 15.30

środa

w godz. 11.30 – 15.30

czwartek

w godz. 11.30 – 15.30

tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem:

15 846 26 71

www.tarnobrzeski.pl
Lokal w budynku Urzędu  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. gen. L. Okulickiego 1.
wtorek

w godz. od 8.00 do 12.00

piątek

w godz. od 8.00 do 12.00

tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem:

tel. 15 811 85 81

Fundacja „Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. 3 Maja 4.
wtorek

w godz. 11.30 – 15.30

środa

w godz. 11.30 – 15.30

tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem:

15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl
Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1. czwartek

w  godz. 15.00 – 19.00

piątek

w godz. 8.00 – 12.00

tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem:

15 811 27 15

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. 3 Maja 4.
poniedziałek:
w godz. 7.30 – 11.30
tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem:

15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Termin wizyty w punkcie można także ustalić osobiście w Referacie Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, pok. nr 20, lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 6. nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej
 7. mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
 8. nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie pisemnych oświadczeń.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie w punkcie lub przekazanie do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu telefonicznie na numer telefonu 15 822 39 22, drogą elektroniczną na adres e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl lub listownie na adres:
ul. 1 Maja 4, 39 – 400 Tarnobrzeg.