Rada Gminy Gorzyce

Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat (w latach 1990-2018 trwała 4 lata) od dnia wyboru. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach. Radni są zobowiązani do brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, przyjmować zgłaszane przez jej mieszkańców postulaty
i przedstawiać je do rozpatrzenia.

Rada Gminy Gorzyce liczy 15 radnych wybieranych na pięcioletnią kadencję w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych:
Okręg nr 1 obejmuje część sołectwa Gorzyce oraz sołectwo Motycze Poduchowne.
Okręgi nr 2 to część sołectwa Gorzyce.
Okręg nr 3 część sołectwa Gorzyce oraz sołectwo Zalesie Gorzyckie
Okręgi od nr 4 do nr 8 obejmują swym zasięgiem obszar osiedla Gorzyce.
Okręgi nr 9 i nr 10 to obszar sołectwa Wrzawy.
Okręgi nr 11 i nr 12 to obszar sołectwa Trześń.
Okręg nr 13 obejmuje sołectwo Orliska i część sołectwa Sokolniki.
Okręg nr 14 to część sołectwa Sokolniki.
Okręg nr 15 obejmuje obszar sołectwa Furmany.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawa o samorządzie powiatowym,
– ustawa o samorządzie województwa,
– ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym,
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– kodeks wyborczy.

Rada Gminy Gorzyce kadencja VIII (2018-2023)

Krzysztof Maruszak — przewodniczący
okręg nr 12
Paweł Słonina — wiceprzewodniczący
okręg nr 13
Marian Chmura
okręg nr 1
Teresa Czerwińska
okręg nr 2
Anna Cetnarska
okręg nr 3
Tomasz Dziorek
okręg nr 4
Marcin Krzemiński
okręg nr 5
Damian Wrona
okręg nr 6
Robert Pasieczny
okręg nr 7
Barbara Kaczor
okręg nr 8
Szczepan Bartoszek
okręg nr 9
Alicja Wydra
okręg nr 10
Tadeusz Turek
okręg nr 11
Józef Turbiarz
okręg nr 14
Bronisława Kochowska
okręg nr 15

Rada Gminy Gorzyce VII kadencja (2014-2018)

Rada Gminy Gorzyce VI kadencja (2000-2014)

Rada Gminy Gorzyce V kadencja (1996-2000)

Rada Gminy Gorzyce IV kadencja (1992-1996)

Rada Gminy Gorzyce III kadencja (1998-1992)

Rada Gminy Gorzyce II kadencja (1994-1998)

Rada Gminy Gorzyce I kadencja (1990-1994)

Opiekun merytoryczny

stanowisko ds. obsługi organów kolegialnych
Ewa Dul
tel. 15 836 20 75 wew. 17
e-mail: e.dul@gminagorzyce.pl