Komisje Rady Gminy Gorzyce

Komisje działające w ramach Rady Gminy Gorzyce:

rewizyjna — sprawująca kontrolę działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
skarg, wniosków i petycji — analizująca i rozpatrująca skargi, które wpłynęły do rady gminy,
budżetu, finansów, rozwoju i promocji — działającą w zakresie spraw budżetu gminy,
rolnictwa, gospodarki komunalnej i porządku publicznego — działająca m.in. w zakresie spraw gospodarki komunalnej, rolnej, nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej — działająca w zakresie oświaty na terenie gminy, kultury, sportu, ochrony zdrowia i spraw socjalnych.
Ponadto do zadań komisji stałych należy opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia na sesji.
W skład każdej z komisji wchodzi 5 radnych, spośród których wybierany jest przewodniczący komisji.

Źródło: Uchwała nr LIX/375/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

Komisje stałe Rady Gminy Gorzyce (kadencja VIII)

Komisja rewizyjna
1. Barbara Kaczor — przewodnicząca
2. Marian Chmura
3. Alicja Wydra
4. Józef Turbiarz
5. Robert Pasieczny

Komisja budżetu, finansów, rozwoju i promocji
1. Robert Pasieczny – przewodniczący
2. Tadeusz Turek
3. Marcin Krzemiński
4. Paweł Słonina
5. Barbara Kaczor

Komisja skarg, wniosków i petycji
1. Szczepan Bartoszek — przewodniczący
2. Damian Wrona
3. Anna Cetnarska
4. Tomasz Dziorek
5. Józef Turbiarz

Komisja oświaty, kultury, zdrowi i pomocy społecznej
1. Marcin Krzemiński — przewodniczący
2. Alicja Wydra
3. Teresa Czerwińska
4. Tomasz Dziorek
5. Szczepan Bartoszek

Komisja rolnictwa, gospodarki komunalnej i porządku publicznego
1. Marian Chmura — przewodniczący
2. Anna Cetnarska
3. Tadeusz Turek
4. Bronisława Kochowska
5. Paweł Słonina

Komisje VII kadencja (2014-2018)

Komisje VI kadencja (2000-2014)

Komisje V kadencja (1996-2000)

Komisje IV kadencja (1992-1996)

Komisje III kadencja (1998-1992)

Komisje II kadencja (1994-1998)

Komisje I kadencja (1990-1994)