Zawiadamia się, że 28 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
 4. Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
 5. Informacja o sporządzonym Protokole nr XXXVI/21 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 23 czerwca 2021 r. – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce ;
  2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce;
  3) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  5) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022-2026;
  6) w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu;
  7) w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
  8) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 22 kwietnia 08:59, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print