Zawiadamia się, że 25 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym Protokole nr XXXV/21 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 21 maja 2021 r.-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska;
  3) w sprawie przekazania petycji według właściwości;
  4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
  5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2021-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 18 marca 15:13, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print