Zawiadamia się, że 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2021 rok:
  1) informacja Wójta Gminy,
  2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
  3) debata,
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2021:
  1) zapoznanie się Rady Gminy z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
  b) sprawozdaniem finansowym,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) informacją o stanie mienia Gminy,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  g) opiniami pozostałych komisji stałych;
  2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
  3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  2) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 21 czerwca 16:49, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print