Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 05.07.2023 roku do 26.07.2023 roku

 1. Nieruchomość działka nr ewid. 590/5 o pow. 0,0059 ha, obręb Furmany
 2. Nr ewid. działki: 590/5 o pow. 0,0059 ha, obręb Furmany
 3. Klasa gruntów: RV – 0,0059 ha,
 4. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany ul. Leśna. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Przez działkę przebiega napowietrzna lina energetyczna. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 6. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 590/5 obręb Furmany oznaczona jest symbolem 185M wykorzystywanym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  3) Działka 590/5 obręb Furmany nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy
 7. Cena: 1.600,00 zł netto – (słownie: tysiąc sześćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 8. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce nr 59/23 z dnia 30.06.2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Furmany oraz ustalenia ceny sprzedaży

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upływa z dniem 16 sierpnia 2023 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie 61/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (61 KB DOC, 106 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 5 lipca 08:00, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print