Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.03.2024 roku do 04.04.2024 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 920 o pow. 0,2818 ha, obręb Trześń

 1. Nr ewid. działki: 920 o pow. 0,2818 ha, obręb Trześń
 2. Klasa gruntów: B– 0,0569 ha, PsIII-0,0273 ha, RIIIb-0,0191 ha, RIVa-0,0430 ha, RV-0,1355 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00027660/0
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość położna w miejscowości Trześń ul. Górki. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć kanalizacyjna ks63, sieć wodociągowa woD110, kabel telekomunikacyjny tD. Sieć gazowa gsD15. Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna. Na działce znajduje się budynek mieszkalny wymagający rozbiórki o pow. zabudowy 38 m2, nie nadający się do użytkowania. Działka częściowo ogrodzona. Na działce rosną drzewa. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nr ewid. 920 obręb Trześń nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nr ewid. 920 obręb Trześń nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 920 oznaczona jest symbolem 146 M jako teren zabudowy mieszkaniowej oraz symbolem 79 R jako rola
  4) Dla działki nr ewid. 920 obręb Trześń wydana została decyzja nr 30/2023 z 04.07.2023 roku o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 920 w miejscowości Trześń w Gminie Gorzyce”
 6. Cena nieruchomości: 140.900,00 zł netto – (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr LXVI/444/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń

II. Nieruchomość nr ewid. 2551/6 o pow. 0,383 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 2551/6 o pow. 0,0383 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: Ws-0,0383 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00026332/5
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość działka 2551/6 położona w miejscowości Wrzawy. Nieruchomość nie zabudowana. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona w media. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i wody stojącej. Posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr ewid. 2551/3 obręb Wrzawy – droga wewnętrzna.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 2551/6 oznaczona jest symbolem 47WS jako woda stojąca oraz jako teren rolny oznaczony symbolem 11R
  4) Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 6. Cena nieruchomości: 3.500,00 zł netto – (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXVI/445/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

III. Nieruchomość nr ewid. 2788/26 o pow. 0,1812 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 2788/26 o pow. 0,1812 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: PsV – 0,0043 ha, PsVI-0,1769
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00073660/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość działka nr ewid. 2788/26 powstała z podziału działki nr ewid. 2788 obręb Orliska. Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Do granicy działki doprowadzona jest sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Działka położona w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Częściowo na działce występuje zadrzewienie. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki drogą wewnętrzną gminną nr ewid. 2787/3 obręb Orliska oraz działką nr. ewid. 2788/23 obręb Orliska.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 2788/26 oznaczona jest symbolem 72R jako teren rolny
  4) Dla działki nr ewid. 2788/26 obręb Orliska wydana została decyzja nr 10/2024 z 16.02.2024 roku o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 2788/26 w miejscowości Orliska w Gminie Gorzyce”
 6. Cena nieruchomości: 108.720,00 zł netto – (słownie: sto osiem tysięcy siedemset dwadzieścia zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr LXVIII/463/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.10.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska

IV. Nieruchomość nr ewid. 2788/27 o pow. 0,1781 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 2788/27 o pow. 0,1781 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: PsVI – 0,1781 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00073660/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość działka nr ewid. 2788/27 powstała z podziału działki nr ewid. 2788 obręb Orliska. Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Do granicy działki doprowadzona jest sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Działka położona w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Częściowo na działce występuje zadrzewienie. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki drogą wewnętrzną gminną nr ewid. 2787/3 obręb Orliska oraz działką nr. ewid. 2788/23 obręb Orliska. W sąsiedztwie na działce nr ewid. 2788/28 znajduje się sieciowa przepompownia ścieków oddalona o ok. 42 metrów od granicy działki.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 2788/27 oznaczona jest symbolem 72R jako teren rolny
  4) Dla działki nr ewid. 2788/27 obręb Orliska wydana została decyzja nr 11/2024 z 16.02.2024 roku o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 2788/27 w miejscowości Orliska w Gminie Gorzyce”
 6. Cena: 106.860,00 zł netto – (słownie: sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł 00/100 gr) – do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr LXVIII/463/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.10.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska

V. Nieruchomość nr ewid. 2788/29 o pow. 0,1760 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 2788/29 o pow. 0,1760 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: PsVI-0,1760 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00073660/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość działka nr ewid. 2788/29 powstała z podziału działki nr ewid. 2788 obręb Orliska. Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Do granicy działki doprowadzona jest sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Działka położona w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Dojazd do działki drogą wewnętrzną gminną nr ewid. 2787/3 obręb Orliska. W sąsiedztwie na działce nr ewid. 2788/28 znajduje się sieciowa przepompownia ścieków oddalona o ok. 21metrów od granicy działki.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 2788/29 oznaczona jest symbolem 72R jako teren rolny
  4) Dla działki nr ewid. 2788/29 obręb Orliska wydana została decyzja nr 12/2024 z 16.02.2024 roku o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 2788/29 w miejscowości Orliska w Gminie Gorzyce”
 6. Cena: 105.600,00 zł netto – (słownie: sto pięć tysięcy sześćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr LXVIII/463/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.10.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa z dniem 25 kwietnia 2024 roku.

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 36/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (91 KB DOC, 337 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 11:32, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print