Przypominamy wszystkim Właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz Właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia i inne o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, który opiera się zgodnie z obowiązującym na terenie całego kraju Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów, tj. zasady „5 frakcji odpadów”.

Segregacja odpadów to obowiązek każdego właściciela nieruchomości

Segregowanie odpadów wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a uchylanie się od obowiązków segregacji skutkuje:

 • naliczeniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 • nałożeniem kary grzywny dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Odpady powinny być segregowane i przechowywane w podziale na frakcje w oddzielnych i dobrze oznaczonych pojemnikach (workach) na odpady zmieszane, papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz odpady biodegradowalne.

Podkreślić należy, że nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie zasad segregacji czyli mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz mieszanie ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych ma bezpośredni wpływ na nieosiąganie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PRZYPOMINAMY WIĘC PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER
Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO
Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

(tylko dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9, czynnego we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00. Rodzaje odpadów przyjmowanych:

 1. papieru i tektury;
 2. szkła;
 3. opakowań wielomateriałowych;
 4. tworzywa sztucznego;
 5. metali;
 6. bioodpadów;
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów;
 8. zużytych baterii i akumulatorów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 11. zużytych opon;
 12. popiołu,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
 17. poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W przypadku korzystania z ulgi z tyt. posiadania kompostownika mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów biodegradowalnych przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK.
Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.00
Popiół zbierany jest tylko i wyłącznie w workach! Należy go gromadzić osobno. Odbiór popiołu odbywa się sprzed posesji w wyznaczonych terminach.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.
Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

Opublikowany przez Opublikowano: 25 marca 22:26, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print