Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc tak osobom starszym, jak i dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Ze środków przekazywanych w ramach programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym konkretne warunki m.in. kryterium dochodowe. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Środki przekazywane w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200 proc. Określonego ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej jest to kwota 1 552,00 zł. , dla osoby w rodzinie to kwota 1 200 zł. Pomoc skierowana jest do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach na realizację programu w roku 2023 otrzymał z budżetu państwa  dofinansowanie w wysokości  93 000,00 zł. Całkowita wartość programu to 155 000,00 zł – pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy (62 000,00 zł.)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 marca 15:22, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print