OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2022-2025

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2022-2025 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
Zadanie nr 1:
Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
1)     zapewnienie:
a)   opieki i wychowania,
b)   pomocy w nauce,
c)   zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
2)     zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.
   
Zadanie nr 2:
Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:-       prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w  tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
–       prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.
20 000,00 Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”
Zadanie nr 3:
Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.
 
   

Gorzyce, dnia 14.03.2023 r.                                                             Wójt Gminy Gorzyce

                                                                                                                 Leszek Surdy

 

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 14:33, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print