Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXIX/470/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

Nr zadania Nazwa zadania Kwota dotacji (zł)
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. 185 000,00
2 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 41 000,00
3 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 41 000,00
4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 50 000,00
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 11 500,00
6 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 11 500,00
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. 13 000,00
8 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. 11 500,00
9 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 18 000,00
Razem: 382 500,00

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
 2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z jego celami statutowymi.
 4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
 6. Dopuszcza się dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku dyspozycją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć w wyznaczonym przez Wójta Gminy Gorzyce terminie:
  – zaktualizowany plan i harmonogram działań;
  – zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
  – zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
  – zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  – ewentualnie zaktualizowane inne punkty oferty, które ulegną zmianie;
  – lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.
 9. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w ust. 8 oferta podlega odrzuceniu.
 10. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 11. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 12. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu dokonania wyboru ofert bez podania przyczyn.
 13. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji zadań publicznych: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może stanowić więcej niż 80% jego wartości.
 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego lub wkładu własnego niefinansowego (osobowego bądź rzeczowego).
 5. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 6. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do stosowania aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych właściwych organów w zakresie realizacji zadania w kontekście stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest na bieżąco monitorować ewentualne zmiany w przepisach prawa oraz wytycznych.
 8. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 9. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:
  – wszystkie koszty administracyjne, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;
  – dopuszczalne jest zwiększenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej pozycji o więcej niż 20%.

IV. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w godzinach pracy Urzędu. Na kopercie należy umieścić również dopisek o treści: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
  1) oferenci zainteresowani realizacją zadania publicznego składają ofertę wraz z załącznikami;
  2) oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3) do oferty należy dołączyć:
  – kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru bądź ewidencji,
  – aktualny statut organizacji,
  – oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
  – oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,
  – oświadczenie oferenta o ubieganiu bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych;
  4) do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty według kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
  5) oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gorzyce zarządzeniem.
  6) wyniki przeprowadzonej przez komisję konkursową oceny ofert zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gorzyce w celu ich akceptacji oraz podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.
 2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1) ocena formalna – dokonana w oparciu o spełnianie przez ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
  2) ocena merytoryczna – dokonana w oparciu o kryteria punktowe podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
Liczba punktów ogółem 100

3. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 30 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.

VI. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2023 i 2024 roku:
W roku 2023 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 359 500,00 złotych.
W roku 2024 Gmina Gorzyce planuje przeznaczyć 382 500,00 złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

VII. Informacje dodatkowe:
Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Wzór oferty (PDF 602 KB, 248 KB RTF)
– Oświadczenie nr 1 (PDF 141 KB, DOC 27 KB)
– Oświadczenie nr 2 (PDF 141 KB, DOC 27 KB)
– Oświadczenie nr 3 (PDF 142 KB, DOC 28 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 22 stycznia 12:04, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print