Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Wójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr LXIV/426/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza termin rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.”

Przedmiot konsultacji:
Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Cel konsultacji:
Poznanie opinii podmiotów uprawnionych na temat ww. projektu.

Podmioty uprawnione:
Rady pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.10.2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31.10.2023 r.

Forma konsultacji:
Zgłaszanie przez podmioty uprawnione uwag i opinii w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.czernikowska@gminagorzyce.pl.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Projekt uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (105 KB DOC, 260 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 18 października 11:09, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print