Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 571) unieważnia się w części otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadań:
Zadanie nr 1:
Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

  1. zapewnienie:
    a) opieki i wychowania,
    b) pomocy w nauce,
    c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  2. zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Zadanie nr 3:
Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

UZASADNIENIE
Otwarty konkurs ofert w części dotyczącej zadania nr 1 oraz zadania nr 3 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 lutego 2024 r. do godziny 15:30 na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.

Opublikowany przez Opublikowano: 5 marca 13:43, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print