Wójt gminy Gorzyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy stanowiących własność gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość nr ewid. 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,1835 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, napowietrzna sieć energetyczna, na działce znajduje się słup elektryczny a także słupy oświetleniowe oraz słupek telekomunikacyjny. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/10 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza : 27.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: Dla działki nr ewid. 1997/10 obręb Wrzawy wyrażono zgodę na kanalizację kablową i ułożenie kabla światłowodowego doziemnego w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp. z o.o.
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

II. Nieruchomość nr ewid. 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,2013 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, kabel telekomunikacyjny, sieć energetyczna napowietrzna. Na działce znajduje się słup elektryczny, a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza : 30.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: Dla działki nr ewid. 1997/11 obręb Wrzawy wyrażono zgodę podbudowę słupową dla telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z projektowanym napowietrznym kablem światłowodowym w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp. z o.o.
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

III. Nieruchomość nr ewid. 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,0973 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka, a następnie drogą gruntową gminną utwardzoną. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki 234/6 działki sąsiednie przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7 oraz 234/8 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami ewid. 232, 234/5 oraz 233. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/6 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/6 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącą budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 39.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

IV. Nieruchomość nr ewid. 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1247 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną utwardzoną o nr ewid. 233 a następnie wydzieloną działką pod drogę gminą o nr ewid. 234/5 oraz działką drogową gminną 232.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki 234/7 działki sąsiednie przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/6, 234/8, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 232, 234/5.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/7 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/7 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiące zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

V. Nieruchomość nr ewid. 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1250 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną utwardzoną o nr ewid. 233 oraz wydzieloną działką 234/5 pod drogę gminną. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki 234/8 działki sąsiednie przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną działki o nr ewid. 234/6, 234/7, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/8 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/8 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiące zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VI. Nieruchomość nr ewid. 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1285 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną utwardzoną o nr ewid. 233 a następnie wydzieloną działką pod drogę gminą o nr ewid. 234/5 oraz działką drogową gminną 232.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki 234/11 działki sąsiednie przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/8, 234/12, 234/14 i 234/15 oraz pod drogę gminne oznaczone numerami ewid. 234/5 oraz 232. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/11 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/11 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 52.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VII. Nieruchomość nr ewid. 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1038 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną utwardzoną o nr ewid. 233 oraz wydzieloną działką 234/5 pod drogę gminną. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/11, 234/8, 234/14 oraz 234/15 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/12 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/12 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 42.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 4.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VIII. Nieruchomość nr ewid. 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1013 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/9, 234/16 5 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/13 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/13 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 41.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 09:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 3)
 6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 18 lipca 2023 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 9. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 10. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 11. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 12. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 13. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 16. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 17. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej Nabywca.
 18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w. 12
 19. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
 20. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu dt. sprzedaży działki nr ewid. 234/7, 234/8 oraz 234/11 obręb Furmany należy zamieścić w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 53/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 czerwca 2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy. (662 KB PDF, 110 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (170 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (171 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (218 KB PDF, 34 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (626 KB PDF, 30 KB DOC)
– Załącznik nr 5 – RODO (258 KB PDF, 37 KB DOC)

Infomacja o przetargu z dnia 21.07.2023 r.

– Załacznik
GR-I.6840.9.2022 informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 21.07.2023 (86KB, pdf)
GR-I.6840.9.2022 informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 21.07.2023 (122KB, doc)

Opublikowany przez Opublikowano: 16 czerwca 08:00, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print