Wójt Gminy Gorzyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

Nieruchomość nr ewid. 1743/640 o pow. 0,9111 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/640 o pow. 0,9111 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV-0,8813 ha, PsVI-0,0298 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna. Przez działkę przechodzi sieć kanalizacyjna ks225, ksD63, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna. Dojazd do działki drogą gminną ul. Odlewników oraz drogą gruntową działką nr ewid. 1743/612 obręb Gorzyce. Działka częściowo porośnięta trawami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna zaś w niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka oddalona od wału rzeki Łęg w odległości ok. 245 metrów.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  Działka nr ewid. 1743/640 obręb Gorzyce objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce XXVII/145/12 z dnia 30.08.2012 roku
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach i oznaczona jest symbolem 5U,P z przeznaczeniem pod zabudowę usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej.
 6. Cena wywoławcza : 504.000,00 zł netto – (słownie: pięćset cztery tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Wysokość wadium: 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: Brak zobowiązań
 9. Obciążenia: Brak obciążeń. Wpisy w dziale III KW TB1T/00035354/1 nie dotyczą działki 1743/640 obręb Gorzyce.
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku o godzinie 09:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 3)
 6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 19 marca 2024 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 9. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 10. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 11. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 12. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 13. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 16. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 17. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej Nabywca.
 18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 19. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.bip.gminagorzyce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
 20. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu dt. sprzedaży działki nr ewid. 1743/640 obręb Gorzyce zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 10/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.01.2024 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce (288 KB PDF, 71 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (177 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (171 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (218 KB PDF, 34 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (626 KB PDF, 29 KB DOC)
– Załącznik nr 5 – RODO (258 KB PDF, 37 KB DOC)
– Informacja o przetargu (116 KB DOC, 61 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 16 stycznia 12:42, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print