Wójt Gminy Gorzyce ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Furmany oraz Wrzawy stanowiących własność Gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość nr ewid. 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,1835 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, napowietrzna sieć energetyczna, na działce znajduje się słup elektryczny a także słupy oświetleniowe oraz słupek telekomunikacyjny. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Brak planu ogólnego gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/10 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  4) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza : 27.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: Dla działki nr ewid. 1997/10 obręb Wrzawy wyrażono zgodę na kanalizację kablową i ułożenie kabla światłowodowego doziemnego w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp. z o.o.
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

II. Nieruchomość nr ewid. 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,2013 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, kabel telekomunikacyjny, sieć energetyczna napowietrzna. Na działce znajduje się słup elektryczny, a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Brak planu ogólnego gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  4) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena wywoławcza : 30.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: Dla działki nr ewid. 1997/11 obręb Wrzawy wyrażono zgodę podbudowę słupową dla telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z projektowanym napowietrznym kablem światłowodowym w ramach projektu POPC: Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla inwestora MEDIA-SYS Sp. z o.o.
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

III. Nieruchomość nr ewid. 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV-0,1013 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu. Do granicy działki doprowadzona jest sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/9, 234/16 5 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Brak planu ogólnego gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/13 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  4) Działka 234/13 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena wywoławcza : 41.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 lipca 2023 roku.
 2. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 08 września 2023 roku.
 3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godzinie 09:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 5. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 6. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości.
 7. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 3)
 8. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 10. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 20 lutego 2024 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 11. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 12. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 13. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 14. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 15. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 17. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 18. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 19. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej Nabywca.
 20. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 21. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.bip.gminagorzyce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 6/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.01.2024 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy (384 KB PDF, 83 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (177 KB PDF, 32 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (178 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (218 KB PDF, 34 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (632 KB PDF, 30 KB DOC)
– Załącznik nr 5 – RODO (258 KB PDF, 37 KB DOC)
– Informacje o wyniku przetargu (118 KB DOC, 82 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 16 stycznia 10:52, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print