Wójt Gminy Gorzyce ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce, Uchwały, Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość działka nr ewid. 73/6 o pow. 0,0200 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 73/6 o pow. 0,0200 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIII-0,0200 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Działka nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, sieć gazowa, kabel telekomunikacyjny oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej ul. Pączek Gorzycki. Teren działki stanowi pastwisko.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 73/6 oznaczona jest symbolem 44M wykorzystywanym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  4) Działka 73/6 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 6. Cena wywoławcza: 6.600,00 zł netto – (słownie: sześć tysięcy sześćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt zł 00/100 gr)
 8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce
 9. Obciążenia: w dziale III księgi Wieczystej TB1T/00035354/1 „Wpisuje się nieodpłatną na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu pasem szerokości pięciu metrów, zaznaczonym czerwoną linią przerywaną na mapie z dnia 2.02.2000r. nr l.ks.rob. 315/99 wydanej przez Starostę Tarnobrzeskiego – na działce nr 73 położonej w Gorzycach o pow. 2 hektary 39 arów, obj. kw nr 35354 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Gorzycach oznaczonej nr 107 o pow. 79 arów, objętej kw nr 45175.”
 10. Zobowiązania: Działka bez zobowiązań

WARUNKI PRZETARGU

I. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:
Przedmiotowa nieruchomość działka nr ewid. 73/6 obręb Gorzyce może mieć związek funkcjonalny z więcej niż jedną nieruchomością sąsiednią przez którą to działkę sąsiednią zapewniony będzie dostęp do drogi publicznej stąd też dokonano wyboru formy przetargu ograniczonego. Przedmiotowa działka z uwagi na małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

II. Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

 1. Są właścicielami nieruchomości sąsiednich do działki nr ewid. 73/6 obręb Gorzyce i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 73/6 obręb Gorzyce”) w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce lub na adres Urzędu Gminny Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 15.00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym. (załącznik nr 6)
  Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu ograniczonym należy dołączyć:
  1) dokument potwierdzający spełnienie warunku nieruchomości sąsiedniej i przedłożenia jednego z poniższych dokumentów z którego wynika prawo własności tj.:
  a) Akt notarialny nabycia nieruchomości
  b) Decyzję administracyjną
  c) Postanowienia sądowe
  d) Odpis księgi wieczystej
  e) Wydruk elektroniczny księgi wieczystej ze strony www.ekw.ms.gov.pl w tym dział I i II księgi wieczystej
  f) lub inny dokument potwierdzający prawo własności.
 2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce oraz zamieszczona zostanie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.bip.gminagorzyce.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Gorzyce nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

III. Pozostałe warunki przetargu:

 1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku o godzinie 11.00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości.
  Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 3)
 5. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.
 6. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 13 lutego 2024 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 9. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 10. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 11. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 12. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 13. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 16. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 17. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej Nabywca.
 18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 19. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.bip.gminagorzyce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 8/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 stycznia 2024 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce (326 KB PDF, 88 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (180 KB PDF, 32 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (180 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (222 KB PDF, 34 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (641 KB PDF, 30 KB DOC)
– Załącznik nr 5 – RODO (258 KB PDF, 37 KB DOC)
– Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu ograniczonym (218 KB PDF, 34 KB DOC)
– Zarządzenie 28/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2024 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości (48 KB PDF, 46 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 15 stycznia 14:38, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print