Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00.

Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 75 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWO POWSTAJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY INNOWACYJNE

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 52 816,62 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi 211 266,48 PLN ( dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć PLN 48/100)

Warunki udzielenia wsparcia:

złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 22 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 73 punkty. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 22 pkt.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.
Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji.
Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.: formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami pod linkiem: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2023/

 

 

Opublikowany przez Opublikowano: 19 grudnia 11:40, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print