Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

1. Na wniosek Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce (REGON 000036908, NIP 8670003039) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2019 r. znak: OS-1.7222.36.2.2018.MH zmienionej decyzją z dnia 4 marca 2020 r. znak: OS-I.7222.18.1.2020.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków;
2. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;
3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 4 października 2022 r. – do dnia 2 listopada 2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski;
4. Dokumenty do wglądu znajdują się w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 418, w godzinach pracy urzędu;
5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@podkarpackie.pl;
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział do spraw klimatu i ekologii pod numerem 461/2022.

Załączniki:
– Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, znak: OS-I.7222.21.5.2022.BK z dnia 2022.09.28 (475 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 4 października 12:35, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print