Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od dnia 17.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  c) bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, w pokoju 6A w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Gorzyce.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 17.10.2023 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip/).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Załączniki:
– Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (PDF 72 KB)
– Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (PDF 201 KB, DOCX 30 KB)
– Projekt Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 wraz z załącznikiem graficznym (PDF 9 MB)

Opublikowany przez Opublikowano: 17 października 14:16, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print