Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzyce. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39- 432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
  c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania mogą być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39- 432 Gorzyce, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Gorzyce.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 08.03.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39- 432 Gorzyce w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Załączniki:
– Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce (365 KB PDF, 18 KB DOCX)
– Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami (542 KB PDF, 37 KB DOCX)
– Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce (291 KB PDF, 18 KB DOCX)
– Załącznik nr 1 do uchwały – obszar zdegradowany (55 MB PDF)
– Załącznik nr 2 do uchwały – obszar rewitalizacji (4 MB PDF)
– Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce (7 MB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 8 marca 12:00, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print