Zawiadamia się, że 28 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych protokołach z LVIII, LIX oraz LX sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 5. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce za lata 2021-2022.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  3) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gorzyce, za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  4) w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2023 – 2026 z uwzględnieniem lat 2027 – 2028;
  5) w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  8) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg;
  9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
  10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
  11) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  12) w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce;
  13) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023;
  14) w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023;
  15) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  16) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
 7. Budżet Gminy Gorzyce na 2024 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2024-2040:
  1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040
  3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
  5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
  6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
  7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 21 grudnia 13:03, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print