Zawiadamia się, że 27 listopada 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Informacja o sporządzonych protokołach z LIV, LV, LVI oraz LVII sesji Rady Gminy Gorzyce – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w spawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
  2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  4) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
  6) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2024 roku;
  7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  8) w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gorzyce;
  9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  10) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 29 lat w trybie bezprzetargowym;
  11) zmieniająca uchwałę nr LVII/377/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
  12) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 20 listopada 15:13, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print