Zawiadamia się, że 29 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Gorzyce oraz debata nad Raportem o stanie Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych protokołach: nr XLVIII/22 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 30 maja 2022 r. oraz nr XLIX/22 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2022 rok:
  1) informacja Wójta Gminy,
  2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
  3) debata,
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
 6. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2022:
  1) zapoznanie się Rady Gminy z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
  b) sprawozdaniem finansowym,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) informacją o stanie mienia Gminy,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  g) opiniami pozostałych komisji stałych;
  2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
  3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022;
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  2) w sprawie przystąpienia do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030;
  3) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
  4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża „ORLISKA-PÓŁNOC” w miejscowości Orliska w Gminy Gorzyce;
  5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  6) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2040.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Równocześnie informujemy, że podczas sesji, w punkcie dotyczącym Raportu o stanie Gminy za 2022 r. odbędzie się debata, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz. 40) Wójt Gminy Gorzyce przedstawi Radzie – Raport o stanie Gminy Gorzyce za 2022 r. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i jest dostępny na stronie BIP: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=7699&grp=2

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 29 czerwca 2023 r., która rozpocznie się o godzinie 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Gorzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Gminy Gorzyce po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, w Punkcie Obsługi Mieszkańca (osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Ewa Dul) w godzinach 7.30 – 15.30 do dnia 28 czerwca 2023 r. włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Gorzyce zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art.28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz. 40).

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie mieszkańca:
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=7743&grp=2

Klauzula informacyjna:
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=7744&grp=2

Opublikowany przez Opublikowano: 21 czerwca 17:15, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print