Zawiadamia się, że 22 marca 2023 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
 4. Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
 5. Informacja o sporządzonych protokołach nr XLV/22 i XLVI/22-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
  3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
  4) w sprawie rozpatrzenia wniosku
  5) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/132/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  8) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok;
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2040.
 8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 15 marca 14:30, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print