Zawiadamia się, że 13 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 – 2023;
  4) zmieniająca gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska;
  7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym.
 5. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 5 stycznia 16:17, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print