Komunikat Wójta Gminy Gorzyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

Wójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

Przedmiot konsultacji:
Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.09.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 12.10.2022 r.

Forma konsultacji:
Zgłaszanie pisemnych uwag przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Gminy Gorzyce, w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce komunikat o prowadzonych konsultacjach i projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego. Pisemne uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75 w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: p.czernikowska@gminagorzyce.pl. Niezgłoszenie uwag w terminie (decyduje data wpływu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Z up. Wójta Gminy
mgr Lucyna Matyka
Zastępca Wójta

Załączniki:
– Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (PDF 284 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 28 września 14:05, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print