Zgodnie z art. 72 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), informuję o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzji nr 1/2024, z dnia 3 stycznia 2024 r., znak: I-XIII.7840.1.12.2023, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów – Sandomierz”.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, pokój 210, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 15 822 46 08.

Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „Co robimy/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę” na okres 14 dni, od dnia 5 stycznia 2024 r.

Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany oraz w Urzędzie Gminy w Gorzycach ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

Załącznik:
– Informacja o wydaniu decyzji (30 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 12 stycznia 12:12, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print