Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 17.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”;
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”;
  c) bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 20.11.2023 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Gorzycach (ul. Pańska 1).
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, w pokoju 6A w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 10.10.2023 r. w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip/);
 • na stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gminagorzyce.pl);
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzyce.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gorzyce na lata 2023–2030, dostępne były od 17.10.2023 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip/).

Podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze zgłaszania uwag.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 8 grudnia 12:52, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print