Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce dnia 17.10.2023 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030 przez:

 1. Starostę Tarnobrzeskiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.
 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
 3. Wojewodę Podkarpackiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 5. Placówkę Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 6. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 7. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 8. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 9. Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 10. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 11. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 12. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Gorzycach.
 13. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o – Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle, , Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oddział w Radomiu, PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Rzeszów, Orange Polska S.A, MTM–Info s.c., Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie).
 14. Komitet Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030.
 15. Krajowy Zasób Nieruchomości – w zakresie sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości.
 16. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie form ochrony przyrody.
 17. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w Krakowie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 18. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Gorzyce wyznaczył 21 dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030.

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego – opinia pozytywna z dnia 31.10.2023 r. (Uchwałą Nr 539/11271/23).
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – opinia pozytywna z dnia 23.10.2023 r. (znak: SNZ.9020.15.6.2023.RD).
 3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – opinia pozytywna bez uwag, z dnia 26.10.2023 r. (znak: I-IV.743.4.6.2023).
 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinia bez uwag, z dnia 31.10.2023 r. (znak: RZ.RPP.603.227.2023.MC oraz RZ.RPP.610.327.2023.MC).
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja o niewłaściwym podmiocie opiniowania sprawy z dnia 19.10.2023 r. (znak: KR.RPP.0155.85.2023.IT).
 6. Komisariat Policji w Gorzycach – opinia bez uwag, z dnia 08.11.2023 r. (znak: KP-1516/2023).
 7. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie – opinia pozytywna z uwagą, z dnia19.10.2023 r. (znak: CWCROZ_Rz-SL.0731.4.2023).
 8. Orange Polska S.A – opinia pozytywna, z dnia 09.11.2023 r. (numer pisma: 2311060118/TTDSIA/KW).
 9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna – opinia pozytywna, z dnia 03.11.2023 r., (znak: 1820.DE-DSR-DUR-WFR.7111.106.2017.15).

Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

W wyznaczonym terminie nie odpowiedziały pisemnie i nie zgłosiły uwag: Starosta Tarnobrzeski, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie), Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu , Gmina Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Gorzycach, Operatorzy sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządcy dróg oraz linii i terenów kolejowych (Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o – Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle, PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Rzeszów, MTM–Info s.c., Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Reszowie), Komitet Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2023–2030, Krajowy Zasób Nieruchomości, Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (31 KB DOCX, 530 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 22 listopada 15:03, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print